Said Nursi’nin Tazarru ve Niyazı-4

Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Okunuşu: İlâhi lazimün aleyye en lâ übaliye velevfate minni hayatüd-dareyni ve adetni’l kâinatü bi temamiha iz ente rebbi ve hâlıkı ve İlahi iz ena mahlukuke ve masnuûke licihetü teellükün ve intisabin maakatî nihayeti isyani ve gayeti bu’di lisairi revabitil kerameti feetederruû bi lisani mahlûkatike ya Hâliki.

Yâ Rabbi, yâ Raziki yâ Maliki yâ Müsavviri.. Yâ İlâhi es’elüke bi esmaikel Hüsna ve bi ismikel Azami ve bi Furkânikel hakîmi ve Habibikel Ekremi ve kelamikel kadimi ve arşikel A’zemi ve bi elfi elfi kulhüvellahü Ehadün irhamni yâ Allahü yâ Rahmanü yâ Hannanü yâ mennanü yâ Deyyanü iğfirli yâ Ğaffarü yâ Settarü yâ tevvabü yâ Vehhabü î’fu anni yâ Vedudu yâ Raufu yâ Âfüvvu yâ Ğafuru ültüfbi yâ Latifü yâ Habirü yâ Semîu yâ Basirü ve tecvez anni yâ Halimü yâ Âlimü yâ Kerimü yâ Rahîmu ihdinas-sıratel müstakîme yâ Rabbi yâ Samedü yâ Hadi cüd aleyye bi fedlike yâ Bakî yâ Adlü yâ Hüve ehyi kalbi ve kabri bi nuril imani ve’l Kur’âni yâ Nuru yâ Hakku yâ Hayyü yâ Kayyumü yâ Malike’l-Mülki ya Zelcelâli velikrami yâ evvelü yâ âhirü yâ Zahirü yâ Batinü yâ Kaviyyü yâ Kadirü yâ Mevlâye yâ Ğafirü yâ Erhamerrahimîn es’elüke bi ismikel A’zemü fikitabil alemi en tefteha min hazihil esmail Hüsna küvaten müfideten envarel ismil A’zemi ila kalbi fi kalibi ve ila ruhi fi kabri fetesire hazihi sahifetü kesekfi kabri ve hazihil esmâü keküvatün tüfidü eşiaate şemsil hakikati ila ruhi İlâhi etemmenna en yekune li lisanün ebediyyün ebediyyün yünadi bihazihil Esmâi ila kıyamis-saa ti fe ekbel hazihin-nükuşel bakiyete ba’di naiben an lisaniyez-zaili.

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin sâlâten tüncina biha min cemiîl ehvali vel afati ve takdi lena biha cemial hacati ve tutehiruna biha min cemiî seyyiati ve teğfirlena biha cemiez-zünübi velhâtiati yâ Allah yâ Mücibeddaavati ic’alli fi müddet hayati ve ba’de memati fi külli anın edâfe edâfi zalike elfu elfi salatin ve selâmin medrubeyni fi misli zalike ve emsali emsali zalike ala seyyidina Muhammedin ve âla alihi ve Ashabihi ve ensarihi ve etbaîhi vecâl külle salatin min külli zalike tezidu âla enfasiyel âsiyeti müddeti ömri veğfirli verhamni bikülli sâlâtin minha birahmetike yâ erhamerrahimîn amine.

Meali:

Allah’ım, Sen Rabbim, Hâlıkım ve Mabudum olduktan sonra, iki dünya hayatını kaybetsem ve kâinat bütünüyle düşmanım da olsa, önem vermemeliyim. Son derece günahkârım ve diğer insanî güzel hasletlerden de yoksunum. Buna rağmen, taallûk, ilgi, rabıta, bağlanma ve mensubiyet yönümün de gösterdiği gibi Senin mahlûk ve masnuunum.

İşte, bu durumdaki bir mahlûkun olarak niyaz ediyorum ey Hâlıkım, ey Rabbim, ey Razıkım, ey Mâlikim, ey Müsavvirim, ey Mabudum!

Esma-i Hüsnan, İsm-i Azam’ın, Kur’ân-ı Hakîm’in, Habib-i Ekrem’in, Kelâm-ı Kadim’in, Arş-ı Azam’ın ve bir milyon İhlâs Suresi hürmetine bana merhamet et yâ Allah, yâ Rahman, yâ Hannan, yâ Mennan, yâ Deyyan.

Günahlarımı bağışla yâ Gaffar, yâ Settar, yâ Tevvab, yâ Vehhab.

Beni affet yâ Vedud, yâ Rauf, yâ Afuvv, yâ Gafur.

Bana lütufta bulun yâ Lâtif, yâ Habîr, yâ Semi’, yâ Basîr, günahlarımı affet yâ Halîm, yâ Alîm, yâ Kerîm, yâ Rahîm,

Bizi dosdoğru yola hidayet et yâ Rab, yâ Samed, yâ Hâdi! Bana fazl ve ihsanda bulun yâ Bedî, yâ Bâki, yâ Adl, yâ Hû!

Kalbimi ve kabrimi iman ve Kur’ân nuruyla canlandır yâ Nur, yâ Hak, yâ Hayy, yâ Kayyum, yâ Malike’l Mülk, yâ Zülcelâli Ve’l-İkram, yâ Evvel, yâ Âhir, yâ Zâhir, yâ Bâtın, yâ Kaviyy, yâ Kâdir, yâ Mevlâ, yâ Gâfir!

Yâ Erhamerrahimîn! Kur’ân’daki İsm-i Azam’ın ve şu âlem kitabında en büyük sırrın olan Hz. Muhammed (asm) hürmetine, bu güzel isimlerini, İsm-i Azam’ın nurlarını bedenimdeki kalbime ve kabrimdeki ruhuma akıtan pencereler eylemeni niyaz ediyorum. Bu sayfa, kabrimin tavanı; bu isimler de hakikat güneşinin hüzmelerini ruhuma akıtan pencereler olsun.

Allah’ım! Kıyamete kadar bu isimlerle dua eden ebedî bir dilimin olmasını temenni ediyorum. Öyle ise şu kalıcı yazıları, benden sonra geçici dilim yerine kabul eyle.

Allah’ım! Peygamber Efendimize (asm) rahmet eyle. Bu öyle bir rahmet olsun ki, onun hürmetine, bizi bütün korku ve belâlardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı, o rahmetin hürmetine, yerine getir. Bütün günahlarımızı o rahmetin hürmetine temizle, o rahmetin ile bütün hata ve günahlarımızı bağışla.

Ey Allah’ım! Ey dualara cevap veren! Yaşadığım sürece ve ölümümden sonra bu salâvatın kat be kat fazlasını ver. Bir milyon salât ve selâm, bir o kadarla çarpımından çıkan sonuç ve bunun da kat be katı, Efendimiz Muhammed (asm), onun Âl, Ashab, yardımcı ve tabîlerine olsun. Bu salâvatların her birini, ömür süremdeki günahkâr nefeslerim sayısınca çoğalt. Bu salâvatın her birisi hürmetine beni affeyle, bana merhamet et.

Bunu rahmetinle yap, yâ Erhamerrahimîn. Âmin.