Said Nursi’nin Tazarru ve Niyazı-2

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN MUHTEŞEM BİR TESBİH DUASI

Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

 1. Okunuşu: Sübhaneke lâ uhsî senaen aleyke ente kemâ esneyte ala nefsike fi Fürkanike ve esna aleyke habibüke biiznike ve esneyte aleyke bicemiî mesnuatike biintakike.
 2. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Senin lâyık olduğun medhu senayı sayıp bitiremiyorum. Sen Kur’ân’da Kendini methettiğin gibisin. Habibin Muhammed’in (asm) yine Senin izninle Seni methettiği gibisin. Sen bütün sanat eserlerini lisan-ı hâl ve kalleriyle konuşturmakla Zatını methettiğin gibisin.
 3. Okunuşu:Sübhaneke ma arefnake hakke ma’rufatike ya marufü bi mu’cizati cemiî mevcudatike.
 4. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Seni hakkıyla tanıyamadık, ey bütün masnuatının mu’cize olan yaratılışlarıyla, bütün mahlûkatının Zatını tavsif etmesiyle ve bütün mevcudatının tanıttırmasıyla tanınan Allah’ım!
 5. Okunuşu:Sübhaneke ma zekernake hakke zikrike ya mezkurü bi elsineti cemiî mahlükatike ve bienfüsi cemiî kelimati kitabi kâinatike ve bitahiyyati cemiî zevil hayati min mahlûkatike leke ve bimevzünati cemiîl evraki mühtezzetizzakireti fi cemiî eşcarike ve nebatatike.
 6. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Seni hakkıyla ve lâyık olduğun şekilde zikredemedik, ey mahlûkatın diliyle, kâinat kitabının bütün kelimeleriyle, bütün canlı mahlûkatının hayatının meyvesi olan ibadetleriyle, bütün ağaç ve bitkilerin titreşerek zikreden bütün ölçülü yapraklarıyla anılan Allah’ım!
 7. Okunuşu:Sübhaneke ma şekernake hakke şükrike ya meşkur. Bi esniyeti cemiî ihsanatike alâ ihsanike ala rüisil eşhadi ve biîlanati cemiî niamike alâ inamike fi sukilkâinati ve menzumati cemiî semerati rahmetike ve nimetike ledâ enzaril mahlûkati ve bi tehmidati cemiî mevzunati ezahirike ve anakidikel müntezemeti fihuyutiil eşcari vennebatati.
 8. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Sana lâyık olduğun şükrü yapamadık, ey şahitlerin gözleri önünde mahlûkata yaptığın bütün ihsanların övgüsüyle, kâinat çarşısındaki verdiğin bütün nimetlerin ilânlarıyla, mahlûkatın gözleri önündeki rahmet ve nimetin ahenkli meyveleriyle, ağaç ve bitkilerin dallarına dizilmiş bütün ölçülü çiçek ve salkımlarının hamd ve senalarıyla şükredilen Allah’ım!
 9. Okunuşu:Sübhaneke ma a’zeme şaneke vemâ ezyene bürhaneke vema ezherehü vemâ ebherehü.
 10. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Senin şanın ne büyüktür. Senin varlığının delili ne parlak, ne açık ve ne kadar da gözler önündedir.
 11. Okunuşu:Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya mabûde cemiîl mahlûkati bi kemalil itaeti vey imtisali vel intizami vel ittifaki vel iştiyaki.
 12. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Sana hakkıyla kulluk ve ibadet edemedik, ey bütün meleklerin, bütün hayat sahiplerinin, bütün unsurların, bütün mahlûkatın; mükemmel bir itaat, imtisal, intizam, ittifak ve iştiyakla ibadet ettiği Allah’ım!
 13. Okunuşu:Sübhaneke masebbahnake hakka tesbihatike yamen tüsebbihü lehüs-semavâtü seb’u vel ardü ve men fihinne ve in min şey’in illa yüsebbihu bihamdihi tüsebbihü bihamdikes-semâü velardü bi cemiî tesbihati cemiî masnuatike ve bi cemiî tahmidati cemiî mahlûkatike leke.
 14. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Seni hakkıyla tesbih edemedik, ey yedi kat gök ve yerin ve bunlar içindeki her şeyin kendisini tesbih edip, noksan sıfatlardan uzak olduğunu bildirdiği; herşeyin; gök ve yerin içindeki bütün sanat eserlerinin bütün tesbihleri ve yaratıkların bütün hamdü senalarıyla Kendisini hamdiyle beraber tesbih ettiği Allah’ım!
 15. Okunuşu:Sübhaneke tüsebbihü bihamdikelerdü ves-semâü bicemiî tesbihati cemiî enbiyaike ve evliyaike ve melâiketike aleyhim salâvütüke ve teslimüke.
 16. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Yer ve gök; Senin bütün peygamber, evliya ve meleklerinin (salât ve selâmların onların üzerine olsun) Sana olan bütün tesbihatıyla, hamdinle beraber Seni tenzih ediyorlar.
 17. Okunuşu:Sübhaneke tüsebbihü bihamdikel kâinatü bicemiî tesbihati habibikel Ekremi Sallallahü teâla aleyhi Vesselleme ve bicemiî tahmidati resûlikel’Azami leke aleyhi ve alâ âlihi efdelü salâvatike ve etemmü teslimatike.
 18. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Kâinat; Habib-i Ekremin bütün tesbihleri, Resul-i Azam’ının (asm) Sana olan hamdleriyle Seni hamdinle beraber tesbih ediyor. Ona ve onun Âline en üstün rahmetlerin en mükemmel selâmların olsun.
 19. Okunuşu:Sübhaneke yamen tüsebbihü bihamdike hazihil kâinatü biesdiyeti tesbihati Muhammedin Aleyhissâlatü Vesselâmüleke iz hüvellezi tetemevvecü esdiyetü tesbihatihi leke âla emvacil a’sari ve efvacil ecyali.
 20. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Ey bu kâinatın; Hz. Muhammed’in (asm) Sana olan tesbihatının sadalarıyla Zatını tesbih ettiği Allah’ım! Evet o, Sana olan tesbihatının sadaları; asırların dalgaları ve nesillerin cemaatleri üzerinde dalgalanan bir zattır.
 21. Okunuşu:Allahümme fe ebbid ala sefhatil kâinati ve evrakil evkati ila kiyamil arasüti esdiyete tesbihati Muhammeddin aleyhissalâtü Ve teslimat.
 22. Meali:Allah’ım, kıyamete kadar kâinatın sahifeleri ve asırların yaprakları üzerinde Hz. Muhammed’in (asm) tesbihatının sadalarını ebedileştir.
 23. Okunuşu:Sübhaneke yamen tüsebbihü bihamdiked-dünya biasari şeriati Muhammedin Aleyhissalâtü Vesselâm.
 24. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Ey dünyanın; Hz. Muhammed’in (asm) şeriatının eserleriyle Zatını hamdiyle beraber tesbih ettiği Allah’ım!
 25. Okunuşu:Allahümme fezeyyinid-dünya bi asari diyaneti Muhammedin Aleyhissalatü Vesselâmü ila yevmil kiyami.
 26. Meali:Yâ Rabbi, kıyamete kadar dünyayı Hz. Muhammed’in (asm) dininin eserleriyle süsle.
 27. Okunuşu:Sübhaneke ya men tüsebbihü bihamdikelardü sacideten tahte arşi azameti kudretike bilisani Muhammediha Aleyhissalâtü Vesselâm.
 28. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Ey yer küresinin; Senin kudretinin azamet tahtının altında boyun eğerek Hz. Muhammed’in (asm) lisanıyla Zatını hamdiyle beraber tesbih ettiği Allah’ım!
 29. Okunuşu:Allahümme fe entikil’arda bi aktariha bilisani Muhammedin Aleyhissalâtü Vesselâmü ila yevmil ba’si vel kiyami.
 30. Meali:Allah’ım, yerküresini, dört bir yanıyla diriliş ve kıyamet gününe kadar Hz. Muhammed’in (asm) lisanıyla konuştur.
 31. Arapçası:Sübhaneke ya men yüsebbihü bihamdike cemiûl’müminine vel müminati fi cemiîl emkineti vel evkati bilisani Muhammedihim Aleyhissalâtü Vesselâm ila yevmil ba’si velkiyam.
 32. Meali:Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Ey bütün yer ve zamanlarda, bütün mümin erkek ve kadınların, kendi peygamberleri olan Hz. Muhammed’in (asm) lisanıyla Zatını hamd ederek tesbih ettiği Allah’ım!
 33. Okunuşu:Allahümme fe entikil’müminine vel’müminati ila yevmil kiyami bi esdiyeti tesbihati Muhammedin leke aleyhissalâtü vesselâm.
 34. Meali:Allah’ım, mümin, erkek ve kadınları tâ kıyamet gününe kadar Hz. Muhammed’in (asm) Sana olan tesbihatının sadalarıyla konuştur.