Said Nursi’nin Tazarru ve Niyazı-1

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN MUHTEŞEM BİR İSTİGFAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim.

Okunuşu: İlâhi!, Ezzünübü eğresetni ve kesretül meâsi eğceletni, ve şiddetü gafleti eğfetet savti, fe eddukü babe rahmetike, ve ünadi fi babı mağfiretike bı savtı seyyidi ve senedi şeyh Abdülkadir-i Geylanî ve nidâihi makbulil me’nusi ındelbevvabi.

Meali: Allah’ım, günahlarım beni dilsiz etti. İsyanlarımın çokluğu beni mahçup etti. Şiddetli gaflet sesimi kıstı. Rahmet kapını çalıyor ve Efendim, dayanağım olan Şeyh Abdülkadir Geylanî’nin Sence makbul ve kapıcın yanında tanınan sesiyle, mağfiret kapında durarak şöyle sesleniyorum.

Okunuşu: Biyamen ve siat rahmetühü külle şey’in.

Meali: Ey rahmeti her şeyi kaplayan! Ey her şeyin iç yüzü ve hükümranlığı elinde olan!

Okunuşu: Veya men lâ yeddurrühü şey’in, velâ yenfeahü şey’ün, velâ yeğlibuhü şey’ün. Velâ ya’zübü anhü şey’ün, velâ yeûdühü şey’ün, vela yesteînü bi şey’in, vela yüşğilühü şey’ün an şey’in, vela yüşbihuhü şeyün, velâ yu’cizühü şey’ün.

Meali: Ey kendine hiç bir şey zarar vermeyen, Kendisine hiç bir şey fayda sağlamayan, Kendisini hiç bir şey mağlup edemeyen, Kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan, Kendisine hiç bir şey ağır gelmeyen, hiç bir şeyden yardım beklemeyen, hiç bir şey Kendisini başka bir şeyle meşgul olmasından alıkoymayan, hiç bir şey Kendisine benzemeyen, hiç bir şey Kendisini âciz bırakmayan Allah’ım!

Okunuşu: İğfirli külle şey’ın hattâ la tes’eleni min şeyin.

Meali : Benim her şeyimi bağışla. Öyle ki, beni hesaba çekeceğin hiç bir şey kalmasın.

Okunuşu: Veya men hüve ahizün binasîyeti külli şey’in, ve biyedihi makalidü külli şey’in, veya men hüvel evvelü kable külli şey’in, velâhirü ba’de külli şey’in, vez-zahirü fevka külli şey’in, velbatînü düne külli şey’in, vel kahirü fevka külli şey’in.

Meali: Her şeyin dizgini elinde, herşeyin anahtarı yanında olan! Ey hiçbir şey yokken var olan! Ey herşeyden sonra da varlığı devam eden! Ey herşeyin üstünde varlığı zahir olan! Ey herşeyden başka ve bâtın olan! Ey her şeyi emri altında bulunduran Allah’ım!

Okunuşu: İğfirli külle şey’in inneke alâ külli şey’in kadîrün.

Meali: Benim bütün günahlarımı bağışla, şüphesiz senin her şeye gücün yeter.

Okunuşu: Vey alîmen bikülli şey’in, ve muhiten bi külli şey’in, ve basîren biülli şey’in, veya şehiden alâ külli şey’in, ve rafîken alâ külli şey’in

Meali: Ey herşeyi bilen, her şeyi kuşatan, her şeyi gören, her şeye şahit olan, her şeyi gözetip kontrol eden, her şeye lütufta bulunan, her şeyden haberdar olan Allah’ım!

Okunuşu: İğfirli külle şey’in minez-zünübi vel hatîati hattâ la tes’elni an şey’in, inneke ala külli şey’in kadirün.

Meali: Bütün günah ve hatalarımı bağışla! Öyle ki, beni hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Şüphesiz her şeye gücün yeter.

Okunuşu: Allahümme innî euzü biizzeti celalike vebi cemali izzetike ve bi kudreti sultanike kudreti minelkatiati vel ehvaû raddiyyeti.

Meali: Allah’ım! Senden ayrı yaşamaktan ve bayağı arzularımdan, Senin Celâlinin izzetine, izzetinin celâline, saltanatının kudretine, kudretinin saltanatına sığınırım.

Okunuşu: Yâ carel müstecirîne ecirni mineşşehevatiş-şeytaniyeti ve tahhirni minelkazuratil’beşeriyeti veseffini bi hubbi nebiyyikke Muhammed’in sallallahü aleyhivesselleme bil muhabbetis-siddîkiyeti min sadâi ğafleti ve evhamil’ehli hattâ tefnel enaniyetü ve yabkal küllü lillahi vebillahi ve ilelallahi ve minellahi ğarken bi ni’metillahi fi bahri minnetillahi mensurîne bıseyfillahi mahzuzîne bi-inayetillahi mahfuzîne bi himayetillahi an külli şağilin yüşğilu anillahi.

Meali: Ey dergâhına sığınanları koruyan Allah’ım! Beni şeytanî arzulardan koru, beşerî kirlerden temizle, peygamberin olan Hz. Muhammed’in (asm) candan sevgisini nasip ederek, gaflet pasından, cehaletten gelen evhamlardan uzaklaştır. Öyle ki, benlik ve enaniyet tamamen yok olup her şeyim Allah için, Allah adına, Allah yolunda ve Allah tarafından olsun. Böylece Allah’ın nimeti sayesinde ihsan deryasına dalsın, Allah’ın kılıçlarıyla yardıma mazhar olsun, Allah’ın inayetiyle memnun olsun, Allah’tan alıkoyan her şeyden Allah’ın himayesiyle korunmuş olsun.

Okunuşu: Feya nurel envar, veya alimel esrari, veya müdebbirelleyli ven-nehari, ya Malik, ya Azîz, ya Kahhar, ya Rahîm, ya Vedud, ya Gaffar, ya Allamelguyub, ya Mükallibeel-külubi vel’ebsar, ya Settarel’uyub, ya Gaffarezzünubi, iğfirli zünübi, verhamni men daket aleyhil esbabü, ve ğullikat dunehül’ebvabü ve tassere aleyhi süluku terikil ehlis-sevvabi venseremet eyyamühü ve nefsühü ratiatün fi meyadînil-gafleti vel’-ma’siyeti ve deniyyil’iktisabi, feyamen iza duîye ecabe ve ya serialhisabi, ve ya Kerimü, ya Vehhabü irham men azume maredühü ve azze şifâühü ve deufet hiletühü ve kaviye belâühü ve ente melceühü ve recahü.

Meali: Ey nurların nuru! Ey sırları bilen! Ey gece ve gündüzü döndüren. Ey her şeyi elinde bulunduran Melik! Ey izzet sahibi Azîz! Ey düşmanlarına galip gelen Kahhar! Ey sonsuz merhamet sahibi! Ey sonsuz şefkat sahibi! Ey günahları affeden! Gaypları çok iyi bilen! Ey kalp ve gözleri hâlden hâle çeviren! Ey kusurları örten! Günahlarımı bağışla! Çareleri daralan, yüzüne karşı kapılar kapanan hak ehlinin yolunda yürümesi güçleşen, ömür günleri tükendiği hâlde nefsi gaflet, günah ve faydasız amel sahalarında başıboş yaşamaya devam eden kuluna merhamet et. Ey dua edildiğinde cevap veren ve ey hesabı çabuk gören! Ey keremi bol ve kullarına bağışı çok olan! Hastalığı artan şifası güçleşen, çaresiz kalan musibeti fazlalaşan ve Senden başka sığınak ve ümidi olmayan kuluna merhamet et.

12-13. Okunuşu: İlahî ileyke erfeu bessi ve hüzni veş-şikayeti, İlahî hücceti hâceti ve uddeti faketi venkitaü hileti. İlahî katretün min bihari cudike tüğnini ve zerretün min tayyari afvike tekfini ya Vedud ya Vedud ya Vedud ya zelarşilmecid ya mübdiü ya Muid ya Faalen lima yüridü. es’elüke binuri vechikellezi melee erkâne arşike. Ve es’elüke bikudretikelleti kadertebiha ala cemii halkike ve birehmetikelleti vesiat külle şey’in lailaheilla ente ya Muğisü eğisna veğfirl cemia zünübi vesekatati lisani fi cemiî ömri birahmetike ya erhamerrahimîn amine. Velhamdülillahi rebbil âlemine.

12-13. Meali: Allah’ım! Kederimi, üzüntümü ve şikâyetimi sadece Sana arz ediyorum! Allah’ım; tek delilim, muhtaçlığım; hazırlığım, elimin boşluğu ve çaremin tükenmişliğidir. Allah’ım! Senin cömertlik deryalarından bir damla, benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar. Senin af dalgalarından bir zerre bana yeter. Ey yaratıklarına karşı çok şefkatli olan Velid! Ey yaratıklarını çok seven Vedud! Ey yaratıkları tarafından çok sevilen Vedud! Ey yüce Arşın sahibi! Ey mahlûkatı yoktan yaratan ve onları öldükten sonra yeniden dirilten! Ey dilediğini yapan! Yaratıklarına galip geldiğin kudretin ve her şeyi kuşatan rahmetin hakkı için istiyorum. Senden başka ilâh yok, ey kullarının imdadına koşan Allah’ım, bize imdat et! Ömrüm boyunca işlediğim bütün günahlarımı ve dilimin sürçmelerini bağışla. Bunu rahmetinle yap, ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Duamızı kabul eyle! Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.