Said Nursi’nin Tazarru ve Niyazı-3

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN ESMALARLA YAAPILAN  MUHTEŞEM BİR DUA

Bismillahirrahmanirrahim.

Yâ Allah, Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ Ferd, Yâ Hayy, Yâ Kayyûm, Yâ Hakem, Yâ Adl, Yâ Kuddüs!

Okunuşu: Bi hakkı ismikel’-Azami ve bi hakki esmâikelhüsna ve bi hakkı Furkanikel Hakîmi ve süverihi ve ayatihi ve esrarihi ve envarihi ve kelimâtihi ve hurufihi ve bi hakkı Resûlikel Ekremi ve mu’cizatihi ve kemalatihi ve şeriatihi ve sünnetihi aleyhissalâtü ve teslimatü ve bi hakkı alihi ve ashabihi ve ensarihi ve mücahedatihim radiyallahü anhüm.

Meali: İsm-i Azamın hürmetine, güzel isimlerin hürmetine, Kur’ân-ı Hakîm’in ve surelerinin, ayetlerinin, sırlarının, nurlarının, kelimelerinin ve harflerinin hürmetine, Resul-i Ekrem’in (asm), mu’cizelerinin, kemalâtının, şeriatının ve sünnetinin hürmetine onun, Ehl-i Beytinin, Sahabilerinin ve yardımcılarının ve bunların din yolundaki mücahedelerinin hürmetine.

Okunuşu: Yâ Rabbi ve bi hakkı hameleti arşike ve melaiketikel’-Kirami ve tesbihatihim ve ibadatihim aleyhimüsselâmü.

Meali: Yâ Rabbi, Arşını taşıyan meleklerinin ve melâike-i kiramın bunların tesbihat ve ibadetlerinin hürmetine.

Okunuşu: Ya Rabbi ve bi hakkı Cebraile ve emanetihi ve Mikaile ve vekalitihi vi israfile ve Surihi, ve Azrâile ve kabdetihi ve hifzihi lil ervahi aleyhimüsselâmü.

Meali: Yâ Rabbi, Cebrail ve emin oluşunun, Mikâil ve vekil oluşunun, İsrafil ve Sûr’unun, Azrail ve ruhları kabz etme ve onları koruma vazifesinin hürmetine.

Okunuşu: Yâ Rabbi, bi hakkı Âdeme ve kelimatihi ve Havvae ve şefkatiha ve şitîn ve nübüvvetihi ve İdrise ve rıfa’tihi ve Nuhin ve sefinetihi ve daavâtihi Aleyhimisselâmü.

Meali: Yâ Rabbî, Hz. Âdem ve kelimelerinin, Hz. Havva ve şefkatinin, Hz. Şit ve peygamberliğinin, Hz. İdris ve yüceliğinin, Hz. Nuh ve gemisinin ve dualarının hürmetine.

Okunuşu: Ya Rabbi, ve hakkı İbrahime ve Halilîyetihi ve Lut’in ve gayretihi ve İshake ve enbiyae zürriyetihi ve İsmaîle ve eşrefi neslihi aleyhimüsselâmü.

Meali: Yâ Rabbi, Hz. İbrahim ve Sana olan dostluğunun, Hz. Lût ve gayretinin, Hz. İshak ve zürriyetinden çıkan peygamberlerin, Hz. İsmail ve neslinin en şereflisi olan Hz. Muhammed’in (asm) hürmetine.

Okunuşu: Yâ Rabbi, bi hakkı Yakube ve münacatihi ve Yusufe ve sıddikiyetihi ve Yunuse ve da’vetihi ve Eyyûbe ve sabrihi aleyhisselâm.

Meali: Yâ Rabbi, Hz. Yakup ve yalvarışlarının, Hz. Yusuf ve dürüstlüğünün, Hz. Yunus ve davetinin, Hz. Eyüp ve sabrının hürmetine.

Okunuşu: Ya Rabbi, bi hakkı Cercise ve metanetihi ve Uzeyrin ve hayatihi ve Hıdrin ve seyahatihi ve İlyase ve risaletihi aleyhisselâmü.

Meali: Yâ Rabbi, Hz. Cercis ve metanetinin, Hz. Üzeyr ve hayatının, Hz. Hızır ve seyahatının, Hz. İlyas ve elçiliğinin hürmetine.

Okunuşu: Ya Rabbi ve bi hakkı Musa ve münacatihi ve tevratihi ve Harune ve fesahatihi ve Şuaybe ve hitabetihi ve Yüşa ve refaketihi li Musa aleyhisselâmü.

Meali: Yâ Rabbi, Hz. Mûsa ve münacatı ve Tevrat’ının, Hz. Harun ve fesahatının, Hz. Şuayb ve hitabetinin, Hz. Yûşa ve Hz. Mûsa’ya arkadaşlığının hürmetine.

Okunuşu: Ya Rabbi ve bi hakkı Salihin ve naketihi ve Hud’in ve heybetihi ve Zülkarneyne ve hâkimiyetihi ve Daniyale ve hikmetihi ve Lukmane ve hekîmiyetihi aleyhissalâtü vesselâmü.

Meali: Yâ Rabbi, Hz. Salih ve devesinin, Hz. Hud ve heybetinin, Hz. Zülkarneyn ve hükümranlığının, Hz. Daniyal ve hikmetinin, Hz. Lokman ve hekimliğinin hürmetine.

Okunuşu: Ya Rabbi, bı hakkı Davude ve hilafetihi, ve Zeburihi ve Süleymane ve Mu’cizatihi ve Zekeriyya ve ibadetihi ve Yahya ve siyadetihi ve İsa ve zehadetihi ve İncilihi aleyhisselâmü.

Meali: Yâ Rabbi, Hz. Davud ve hilâfeti ve Zebur’unun, Hz. Süleyman ve mu’cizelerinin, Hz. Zekeriya ve ibadetlerinin, Hz. Yahya ve seyyidliğinin, Hz. İsa ve dünyaya ehemmiyet vermeyişinin ve İncil’inin hürmetine.

Okunuşu: Yâ Rabbi ve hakkı Habibikel’Ekremi ve mi’racihi ve Kur’ânihi aleyhissalâtü Vesselâmü.

Meali: Yâ Rabbi, Habib-i Ekremin (asm), onun Miraç’ının ve Kur’ân’ının hürmetine.

Okunuşu: Yâ Rabbi, ve hakkı cemiî’l-Enbiyâi vel Mürselîne ve kütübihim ve suhufihim aleyhissalâtü ve teslimatü.

Meali: Yâ Rabbi, bütün peygamber ve resullerinin (hepsine salât ve selâm olsun) onların kitaplarının ve suhuflarının hürmetine.

Okunuşu: Yâ Rabbi ve bi hakkı Şeriâti’l Muhammediyeti ve hakâikiha ve ahkâmiha ademehallahü ila yevmil kiyami.

Meali: Yâ Rabbi, Hz. Muhammed’in şeriatı, hakikatleri ve hükümleri (Allah bunları kıyamet gününe kadar devam ettirsin) hürmetine.

Okunuşu: Yâ, ve bı hakkı dini’l -İslâmi ve erkanihi ve bi hakkıl imani ve envarihi ve bı hakkıl Kur’ân’ı ve esrarihi ve bi hakkı Tevrat’ı ve suhufihi ve bi hakkız-Zebur’i ve mezamirihi ve bi hakkıl İncili ve âyâtihi ve bi hakkıl Kur’âni ve Tebşiratihi.

Meali: Yâ Rabbi, İslâm dini ve rükünleri, iman ve nurları, Kur’ân ve sırları, Tevrat ve sahifeleri, Zebur ve nağmeleri, İncil ve ayetleri, Kur’ân ve müjdeleri hürmetine.

Okunuşu: Yâ Rabbi ve bi hakkı’l Cenneti ve letâifiha ve hâzenetiha ve huriha ve cemâliha.

Meali: Yâ Rabbi, Cennet ve nimetleri, bekçileri, hûrileri ve güzellikleri hürmetine.

Okunuşu: Yâ Rabbi, bi hakkı semâi ve zinetiha ve melâiketiha ve ruhaniyetiha ve nücûmiha ve şevahidiha.

Meali: Yâ Rabbi, gökler ve süsleri ve melekleri, ruhanîleri, yıldızları ve Allah’ın birliğine şahitleri hürmetine.

Okunuşu: Yâ Rabbi, bi hakkı’l ardı ve hâzainiha ve hayvanatiha ve eşcariha ve nebatatiha ve âyâtiha.

Meali: Yâ Rabbi, yer küresi, hazineleri, hayvanları, ağaçları, bitkileri ve Allah’ın varlığına ve birliğine işaretleri hürmetine.

Okunuşu: Yâ Rabbi, bi hakkı Ebibekrin ve Sıddîkiyetihi ve Ömere ve Farukîyetihi ve Osmane ve nuraniyyetihi ve Aliyyin ve velâyetihi ve’l-Haseni ve aktab-i neslihi ve’l Hüseyni ve eimmeti evlâdihi.

Meali: Yâ Rabbi, Hz. Ebu Bekir ve sıddık oluşu, Hz. Ömer ve hakla bâtılı ayırd ediciliği, Hz. Osman ve nuranîliği, Hz. Ali ve velîliği, Hz. Hasan ve neslinden gelen kutuplar, Hz. Hüseyin ve evlâtlarından çıkan manevî rehberler hürmetine.

Okunuşu: Yâ Rabbi, bi hakkı Ashab-ı Bedrin ve şühedâ-i Uhudün ve mücahedatihim ve bi hakkı’il evliyai ve keşfiyetihim ve bı hakkıl Asfiyâi ve tahkikatihim ve bi hakkış-Şühedâi ve cihadihim ve bi hakkil Ka’beti vez-züvvariha ve bi hakkı ravdeti ve mafiha ve bi hakkı Risâle’i’n-Nuri ve Üstadina Said-i Nursî Radiyallahü anhü.

Meali: Yâ Rabbi, Bedir’e katılan Sahabîler, Uhud’da şehit düşenler ve bunların din yolundaki mücahedeleri, evliyalar ve manevî keşifleri, asfiyalar ve hakkı araştırmaları, şehitler ve cihadları, Kâbe ve ziyaretçileri, Ravza-i Mutahhara ve içindekiler, Risale-i Nur ve Üstadımız Said Nursî (ra) hürmetine.

Okunuşu: Yâ Rabbi, ve bi hakkı cemiî hâ ûlâis-sabikine’l mezkurîne Salli ve sellim alâ abdike ve nebiyyike ve rasûlike Muhammedin bi adedi hurufi Resail-i Nur’il mektubeti velmakrueti velmütemessileti fil hevâi vel efhami ve alâ Alihi ve Sahbihi ve Sellim ma damel’melevani veşreh sudurena ve sudure talebeti Resail-in Nuri’s-sadikine ve sadre katibi hazihin-nüsğeti lil imani vel’İslâmi verzukna verzukhum hüsnel hatimeti verzuk küllen minna ve minhüm imanen kamilen mükemmelen ekmele rasihan sabiten dâimen ebeden verzukna verzuk rüfekâena sabren cemîlen ve tevekkülen kamilen ve ihlâsen tammen ve fethan mübinen ve nesren azizen müaccelen ve vevefikna vevefikhüm likemali hidmeti’l-Kur’âni vel îmani ve bi neşri Resâilin-Nuri beyne’l enami fi âlemil-İslami vehfezna vehfezhüm minel afati vel beliyyati ve min şerri ehlid-dalâleti ve tüğyani ve min şerrin-nefsi veş-şeytâni ve ecirna ve ecirhüm min azabil kabri ven-nirani ve edhilna ve edhilhümül Cennete maal ebrari fi zümreti ali Muhammedin ve Ashabihil ahyari Aleyhissalâtü ve teslimatü bi adedi hasenati ümmetihi ve alâ alihi ve Ashabihî ecmeîne amine. Velhamdülillahi Rabbilâlemine.

Meali: Yâ Rabbi, bütün isimlerini verip saydıklarımız hürmetine, kulun, peygamberin ve resulün olan Muhammed’e (asm) onun Âl ve Ashabına; Risale-i Nur’ların yazılan, okunan, hava zerrecikleri ve zihinlerde temessül eden harfleri sayısınca ve geceyle gündüz devam ettikçe salât ve selâm eyle. Bizim, sadık Nur Talebelerinin ve bu nüshayı yazan kâtibin gönlünü iman ve İslâma aç. Bize ve onlara son nefesimizde imanla gitmeyi nasip eyle. Bize ve onlara, kâmil, mükemmel, eksiksiz, benliğimize kök salmış, sarsılmaz, daima ve ebedî bir iman ihsan eyle. Bize ve arkadaşlarımıza, güzel bir sabır, mükemmel bir tevekkül, tam bir ihlâs, apaçık bir fetih ve pek yakında şanlı bir zafer lutfeyle. Bizi ve onları, Risale-i Nur’u İslâm âleminde insanlar arasında yaymakla mükemmel bir iman ve Kur’ân hizmetine muvaffak kıl. Bizi ve onları âfetlerden, belâlardan, ehl-i dalâlet ve tuğyanın şerrinden, nefis ve şeytanın şerrinden muhafaza eyle. Bizi ve onları kabir ve Cehennem azabından koru.

Bizi ve onları Hz. Muhammed (ona, bütün Âl ve Ashabına ümmetinin iyilikleri sayısınca salât ve selâm eyle) ve çok değerli Sahabîlerinin arasında hayırlı kimselerle Cennete koy. Duamızı kabul buyur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Okunuşu: Allahümme bi hakkı ismikel-A’zami ve Furkanikel ahkemi ve rasûlikel Ekremi Aleyhissalâtü Vesselâmü takabbel minni ma kare’tühü bi ehsani kabulin kema tekabelte min ehabbi evliyâike ileyke amine elfe elfi amine velhamdülillahi rabbilâlemine.

Meali: Allah’ım! İsm-i Azam’ın, Furkan-ı Ahkem’in ve Resul-i Ekrem’in (asm) hürmetine şu okuduklarımı en güzel şekilde ve Sana en sevimli dostlarından kabul ettiğin gibi kabul buyur.

Âmin, milyon defa âmin.

Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.