Rızık Duaları

ESMA-ÜL HÜSNA İLE YAPILAN MUHTEŞEM RIZIK DUASI

“Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

Enterzukanî helâlen tayyiben

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver.

Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

Eğer yerde ise onu çıkar

Uzakta ise onu yaklaştır

Yakın ise kolaylaştır

Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.

ÂMİN

MUHTEŞEM KAPSAMLI, RIZIK VE KORUNMA DUASI

Allâhümme innî e’ûzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazenî ve e’ûzü bike mine’l-aczi ve’l keseli ve e’ûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhlî ve e’ûzü bike min galabeti’d-deyni ve kahri’r-ricâl.”

Allah’ım! Üzüntüden, gamdan, âcizlikten ve tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan ve borç altında ezilmekten, insanların tasallutundan Sana sığınırım.

3. Tevvekkül ve Rızık Duası

Abdullah bin Amr’dan rivayet ediyor.

“Allahümme raddıni bi kazaike ve barik li fi ma kuddira li hatta la uhibbe ta’cile ma ahharte ve la te’hira ma accelte.”

“Allah’ım beni hükmüne razı kıl ve bana takdir olunan da bereket ihsan eyle ki, ben senin geri bıraktığını öne almanı , öne aldığını geri bırakmanı istemeyeyim.”

4. Şükür Nimeti artırır.

Üzerimizdeki her nimetin Allah’tan olduğunu bilmeliyiz. Peygamberimiz (ASM) bakın ne derdi.

  • “O Allah’a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi.” (Tirmizî, “De’avât”, 107)