Er-Rahman

ER-RAHMAN

ER-RAHMAN: Bütün Mahlukata Rahmetiyle Muamele Eden

Bu sıfat dünyada, hem Mü’minlere hemde kafirlere şamildir. Çünkü Cenab’ı Hak bütyük rahmetiye, kafir olsun, müslüman olsun, hatta insan olmasa bile yaratılan her canlıya Rızkı’nı verir.

Kur’an Besmele ile başlar. Yani, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlar.

  • Kur’an’da Er-Rahman İsmi

Allah‟ın rahmet özelliği ile ilgili olarak Esmâ-i Hüsnâ‟ da otuza yakın isim geçmektedir.

“Sana kitabı (Kur‟an) her şeyi açıklayıcı, hidayet ve rahmet olarak ve müminlere müjde olarak indirdik.” ( Nahl 89)

“Seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya 107)

“Kıyamet gününde yüzleri bembeyaz olanlar Allah‟ın rahmeti (cenneti) içindedirler; orada ebedi kalacaklardır.” (Ali İmran 107)

“Şüphesiz ki Allah‟ın rahmeti (yardımı) iyilik yapanlara yakındır.” (Araf 56)

“Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet (esenlik) tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında komplo kurmaya çalışırlar.” (Yunus 21)

Rabbini sizi çok daha iyi bilir. Dilerse (dileyene) rahmet eder dilerse (dileyene) azap eder.” (İsra 54)

  • Hadislerde Er-Rahman İsmi

“Rahmetim gazabıma galebe çaldı” Buhari

Ebü Hüreyre (r.a)‟den rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.v) Şöyle buyurdu: “Allah, rahmeti yüz parçaya böldü. Bundan doksan dokuz parçayı kendine ayırdı. Yeryüzüne geri kalan bir parçayı indirdi. (Bunu da cin, insan ve hayvan mahlukatı arasında taksim etti.) Bu tek parçadan nasibine düşen pay sebebiyledir ki mahlukat birbirlerine karşı merhametli davranır. At, (hayvan) yavrusuna basmamak için ayağını bu sayede kaldırır.” (Buhâri, Edeb 19, Rikâk 19, Müslim 17, (2752)

İnsanlara merhamet etmeyene Allah da rahmet etmez. (Buhari 7376. Müslim 2319)

  • Er-Rahman Olan Allah’a Dua Edelim

Kullarına doğru yolu bulmaları için kitap ve peygamber gönderen Ya rahmna, beni senin yolunda ayırma.

Beni salih kimseler arasına kat ve onlarla birlikte haşret. Beni, anamı, babamı, ailemi ve bütün müslümanlara Rahmet ve Mağfiret et.

Ey Allah! Ey Rahmân! Senden kitabınla gözlerimi aydınlatmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimden üzüntüyü gidermeni, göğsümü ferahlandırmanı ve bedenimi yıkamanı diliyorum. Zira hakkı bulmakta ancak sen yardımcı olursun, onu bana ancak sen verirsin. Güç, kuvvet ve hareket ancak Allah iledir. Tirmizi 3803

  • Hangi niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Öncelikle Cenab’ı Hakk’ın rızasını ve merhametini celb etmek maksadıyla dua edilmelidir.

Dünyada merhamet sahibi olmak için, merhamet sahibi insanlarla karşılaşmak için,

Günde 298 defa okunmalıdır.

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!