Allah (C.C.) Kur’an-ı Kerim’in pek çok yerinde duanın biz kulları için öneminden ve faziletlerinden bahsedir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, duanın önemi ve fazileti sıkça yer almaktadır. Örneğin En’am Suresi 63.ayette;

De ki; “Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır ki, siz (açıktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz: -Andolsun, bizi bundan kurtarırsan, gerçekten şükredenlerden oluruz.” ifadeleri geçmektedir.

Celculutiye Duası, inanlar için çok değerli duaların başında gelmektedir. Bir çok fazileti bulunan Celculitiye Duası’nın nasıl bir dua olduğu, peygamber Efendimiz’e (S.A.V) zımni vahiy olarak gelmesinden anlaşılıyor.

CELCULİTİYE DUASI’NIN GELİŞİ

Celculitiye Duası Peygamber Efendimiz’e Hz. Cebrail tarafından getirilmiştir. İçerisinde İsm-i Azam’ı bulunduran ve faziletleri saymak ile bitmeyen bu dua, Hz. Ali (R.A) tarafından 24 dizelik bir kaside haline getirilmiştir. İsm-i Azam bu dua içerisinde gizlendiği için Celculitiye Duası okumak büyük faziletleri beraberinde getirmektedir.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’DE CELCULİTİYE

Asrın alimi, Çağın harikası Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, pek çok diğer İslam Alimi gibi Celculutiye Duası’na son derece ehemmiyet vermiştir. Said Nursi’nin eserleri olan Risale-i Nur Külliyatı içerisinde Celculitiye Duası büyük yer tutmaktadır.

Bediüzzaman özellikle Mana alemine seyahatinde Hz. Ali ile bir görüşme yaptığını ve; “Ercuzen’de benden bahisle “Kendini muhafaza et.” demişsin. Hem tam vaktinde emrinizi gördük. Fakat maatteessüf, kendimizi muhafaza edemedik. Bu belâya düştük. Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risale-i Nur’dan bahis ve işaretin yok mu?” diye sorduğunu aktarmıştır.

Hz. Ali ise buna cevaben;  “Yalnız işaret değil; belki Celcelûtiye’mde tasrih ediyorum. (Açıkça bahsediyorum.)”  ifadelerini kullanıyor.

CELCULİTİYE DUASI NASIL OKUNUR?

“Bede’tü bibismillehi ruhi bihi nehtedet. İle keşfi esrarin bibatinihi intavet.
Ve salleyte fişşani ala hayrü halkihi. Muhammedin men zahaddalalete velğalet.
İlahi lekad aksemtü biismike daiyen. Biacin ehvecin celcelutin helhelet.
Seeltüke bil ismil azami gadruhü. Ve yessir umri ye elihi bisalmehet.
Ve ye hayyü ye gayyumu ed’üke racian. Bievin eyucin celceliyyütin helhelet.
Bisamsamin tamtamin ve ye hayra bezi hin. Bimihrasi mihrasi mihrasin bihin neru uhdimet.
Biacin ehucin ya ilahi muhevvicin. Ve ya celcelutin bil icabeti helhelet.
Lituhyi hayatel kalbi min denesin bihi. Bigayyumin gamessiru fihi ve eşragat.
Aleyye ziyaun minbeverigi nurihi. Feleha ale veçhi senaün ve ebragat.
Ve subbe ale kalbi şeabibu rahmetin. Bihikmeti mevlanel kerimi feentagat
Ehatat bihil enveru min külli canibin. Ve heybetü mevlenel azimi bina alet.
Fe Sübhaneke’llahümme ye hayra bariin. Ve ye hayra hallagin ve ekramel men beat.
Febelliğini gasdi ve külle meraribi. Bihaggi hurüfin bilhicai tecemmeat.
Bisırrı hurüfin üdiat fi azimeti. Binüri nüri senail ismi verrühi gad alet.
Efizli min’el envari ya Rabbi feyzuhü. Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat.
Ele ve elbisenni heybeten ve celaleten. Ve küffe yedel a’dai anni bi ğalmehet.
Ele ve ahcübenni min adüvvin ve hasidin. Bi hakkı şemahın eşmehın sellemet semet.
Bi nüri celalin bazihın ve şerantahın. Bi kuddüsin berkütin bihiz zulmatüncelet.
Ele vakdı ya Rabbahü bin nüri haceti. Bi nüri eşmehin celya serian kadınkadat.
Biyadin ve yayühin nemühin asaliyen. Ve ya aliyen yessir ümuri bi saysalet.
Ve amnahni ya zel celali kerameten. Bi esrari ilmin ya haliymü bikencelet.
Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin. Eya cabiral kalbil kesiyri minel habet.
Ve ahrisni ya zelcelali bi kafi kün. Bi nassı hakıymı katııs sırri asbelet.
Ve sellim bi bahrin ve a’tıni hayra berriha. Fe ente melazi vel kürubi bikencelet.
Ve subbe aleyyer rizka sabbate rahmetin. Fe ente racaul alemiyne velev tağat.
Ve asmim v ebkim sümme a’mi adüvvena. Ve ahrıshüm ya zelcelali bi havsemet.
Ve fi havsemin mea devsemin mea devsemin ve berasemin. Tehassantü bil isnil azıymi minelğalet.
Ve a’tıf kulübel aleymiyne bi eshira. Aleyye ve elbisenni kabulen bi şelmehet.
Ve yessir umürana ya ilahi ve a’tına. Minel ızzi vel ulya bi şemhın ve eşhamet.
Ve esbil eleynes setra veşfi kulübena. Fe ente şifaün lil kulübi minel ğaset.
Ve barik lenallahümme fi cem’ı kesbina. Ve hülle uküdel usri biyayühin irtehat.
Biyahin ve yayühin ya hayra bazihın. Ve ya men lenelerzaku min cüdihi nemet.
Nehruddü bikel a’dae min külli vichetin. Ve bil ismi termihim minel bu’di bişşetet.
Ve ahzilhüm ya zelcelali bi fadli men. İleyhi seat dabbül felati ve kad şeket.
Fe ente recai ya ilahi ve seyyidi. Fe fülle lemimel ceyşi in rame bi adet.
Ve küffe cemiyal mudırrine keydehüm. Ve anni bi aksamike hatmen ve ma havet.
Fe ya hayra mes’ulin ve ekramel men a’ta. Ve ya hayra me’mulin ila ümmetin halet.
Ekıd kevkebi bil ismi buran ve behceten. Meded dehri vel eyyami ya nuru celcelet.
Biacin ahucin celemhucin celaletin. Celilin celcelutin cemahin temehracet.
Bi ta’dadi ebrumin ve simrazi ebramin. Ve behrati tibrizin ve ümmin teberreket.
Tükadü siracün nuri sirran beyaneten. Tükadü siracüs sürci sirran tenevverat.
Bi nuri celalin bazıhın ve şerantahın. Bi kuddüsi berkütin bihin naru uhmidet.
Biyahin ve yayühin nümuhin esaliyen. Bi tamtamin mihraşin li naril ıda semet.
Bi halin ehilin şel’ın şel’ubin şaliın. Tahiyyın tahubin taytahübin tayyatahet.
Enühın bi yemlühın ve ebruhın uksimet. Bi temliyhı ayatin şemuhın teşemmehat.
Ebaziha beyzühın ve zeymühın ba’deha. Hamaruhı yeşrühın bi şerhın teşemmehat.
Bi belhın ve simyanin ve bazuhın ba’deha. Bi zeymühın eşmühın bihil kevnu ummirat.
Bi şelmehatin akbil düai ve kün meıy. Ve kün li minel a’dai hasbi fe kad beğat.
Fe ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha. Ve ya aytala hatlür riyahı tehalhalet.
Bikel havlü ves savlüs şedidu li men eta. Libabi cenabike velteca zulmetüncelet.
Bi taha ve yasin ve tasin kün lena. Bi tasim mimin lis seadetıkbelet.
Ve kafin ve kayain ve aynin ve sadiha. Kifayetüna min külli aynin bina havet.
Bi hamime aynin sümme sinin ve kafiha. Himayetüna minhel cibalü tezelzelet.
Bi kafin ve nunin sümme hamimin ba’deha. Ve fi süretid dühani sirran kad uhkimet.
Bi elifin ve lamin ven nisa ve uküdiha. Ve fi suretil en’ami ven nuri nüvvirat.
Ve elifin ve lamin sümme rain bi sirriha. Alevtü bi nuril ismi min külli ma cenet.
Ve elifin ve lamin sümme mimin ve raiha. İla mecmeil ervahi ver ruhi kad alet.
Bi sirri havamimil kitabi cemiıha. Aleyke bi fadlin nuri ya nuru uksimet.
Bi amme abese ven nazıati ve tarikın. Ve fi vessemai zatil bürucı ve zülzilet.
Bi hakkı tebareke sümme nünin ve salin. Ve fi süretit tahmizi veş şemsi küvvirat.
Ve bizzariyatiz zerri ven necmi iz heva. Ve bikterabet liyel ümuru tekarrabet.
Ve fi süveril kur’ani hizben ve ayeten. Adede ma karael kari ve ma kad tenezzelet.
Fe es’elüke ya mevlaye fi fadikellezi. Ala külli ma enzelte kütben tefaddalet.
Bi ahiyyen şerahiyyen ezunayi sabvetin. Asbavüsin ali şeddaye aksemtü bi taytağat.
Bi sirri büduhın ekhezetin betadin zehecin. Bivahil veha bil fethi ven nasri esreat.
Bi nuri feceşin mea sazhazin ya seyyidi. Ve bil ayetil kübra eminni minel fecet.
Bi hakkı fekacin mea mahmetin ya ilahena. Bi esmaikel hüsna ecirni mineş şefet.
Hurufün li behramin alet ve teşamehat. Ve ismi asa musa bihiz zulmetün celet.
Tevesseltü ya rabbi ileyke bi sirriha. Tevessüle zi züllin bihin nasühtedet.
Hurufün bi ma’naha lehel fadlü şürrifet. Meden dehri vel eyyami ya rabbinhanet.
Deavtüke ya Allahü hakkan ve inneni. Tevesseltü bil ayati cem’an i ma havet.
Fetilke hurüfün nuri fecma havassaha. Ve hakkık meaniha bihil hayrü tümmimet.
Vahdurni avnen hadimen müsehharan. Tuheymefyailü bihil kürbetüncelet.
Fe sehhir li fiha hadimen yütıy’uni. Bi fadli hurufi ümmil kitabi ve ma telet.
Ve es’elüke ya mevlaye fismikellezi. Bihi iza düiye cem’ul ümuri teyesserat.
İlahi ferham da’fi vağfirli zelleti. Bi ma’kad deatkel enbiyau ve tevesselet.
Eya halikıy ya seyyidi ıkdı haceti. İleyke ümuri ya ilahi tesellemet.
Tevesseltü ya Rabbi ileyke bi ahmeda. Ve esmaikel husnelleti hiye cümmiat.
Fe cüd va’fü vasfah ya ilahi bi tevbetin. Ala abdikel mikini min nazratin abet.
Ve veffıkni lil hayri ves sıdkı vettüka. Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet.
Ve kün bi raufen fi hayati ve ba’de ma. Emütu ve elka zulmetel kabrin celet.
Ve fil haşri beyyıd ya ilahi sahifeti. Ve sekkıl mevazini bi lutfike in eraddet.
Ve cevvizni haddes sıratı mühervilen. Vahmini min harri narin ve ma havet.
Ve samihi min külli zenbin ceneytühü. Vağfir hatıy’atiyel izame ve in alet
Feye hamilel ismillezi celle gadruhü. Teveffe bihi küllel umüri tesellemet.
Fegatil vele tehşe veharib ve le tehaf. Vedus külle ardin bil vuhuşi teammerat.
Ve egbil vele tehrab ve hasim men teşeü. Ve le tehşe be’sen lil mulüki velev havet.
Fele hayyetün tehşe vele agrabun tera. Ve le esedün ye’ti ileyke bihemhemet.
Ve le tehşe min seyfin ve le tağni hançerin. Ve le tehşe min rumhin ve le şerrin eshemet.
Ceza men karae haza şefaatü ahmeda. Ve yuhşerru fil cennati mea hürin huffifet.
Va’lem bi ennel Mustafa hayrü mürselin. Ve efdalü halkıllahi men kad teferrakat.
Ve saddır bihi cahihi külle hacetin. Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat.
Ve salli ilahi külle yevmin ve saatin. Alel mustafel muhtari ma nesmetün semet.
Ve salli alel muhtari vel ali küllihim. Ke addi nebatil erdı ver rıyhı ma serat.
Ve salli salaten temleül erda ves semae. Kevebli ğamamin ma’ruüdun tecelcelet.
Fe yekfike ennellahe salla bi nefsihi. Ve emlakehü sallet aleyhi ve sellemet.
Ve sellim aleyhi daimen mütevessilen. Meded dehri vel eyyami ma şemsun eşrakat.
Ve sellim alel athari min ali haşimin. Adede ma haccel hacicu ve sellemet.
Verda ya ilahi an ebi bekrin mea umera. Verda ala osmane mea hayderis sebet.
Kezal alü vel ashabü cem’an cemiuhüm. Meal evliyai ves salihıyne ve ma havet
Mekalü aliyyin vebni amni Muhammedin. Ve sirru alümin lil halaikı cümmiat.

CELCULİTİYE DUASI NE ZAMAN OKUNUR? FAZİLETLERİ NELERDİR?

Celculitiye Duası pek çok tesiri barındırmaktadır. Bu nedenle okuma yeri ve zamanı duruma göre değişim gösterir. Bu durumlar;

  • Kuraklık durumu: Kuraklık yaşanan yerlerde 31 defa okunması faziletli ve tesirlidir.
  • Bir kişiden korkma durumu: Korktuğunuz kişiden sakınmak için okunabilir, Pazar sabahı vefki yazılarak taşınabilir.
  • Sevgi ve hürmet isteme durumu: Sevgi ve hürmet için Pazartesi günü misk, safran ve gülsuyu ile vefki yapılarak taşınabilir
  • Ateş ve yangından korkma durumu: Eğer evinizi veya ofisinizi yangından korumak istiyorsanız, 7 defa Celculitiye okuyup ateşe üfleyin.
  • Deniz yolculuğu durumu: Deniz yolculuğuna çıkarken fırtınalara karşı 31 defa okunabilir.
  • Hamilelik durumu: Hamileler kolay doğum yapmak için yanında Celculitiye yazılı bir kağıt taşıyabilir.
  • Silah tesiri durumu: Silah tesirinden korunmak için Salı günü öğlen yazılıp taşınabilir.
  • Borç durumu: Borçtan kurtulmak için gülsuyu, zafiren ve misk ile birlikte taşınabilir.
  • Düşmanlık durumu: Size düşmanlık edenlerin kötülüklerinden korunmak için Çarşamba kuşluk vaktinde yazılıp yanınızda tanışabilir.
  • Dert durumu: Derdi olanlar Yeni bir kaseye vefki yazarak, temiz su koyabilir. Bir yemek öncesi içmek faidelidir.